Làm gì để tạo môi trường thu hút đầu tư nước ngoài?

Sau 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài, Việt Nam đã vượt qua nhiều thách thức, từ nước nghèo nay đã thành nước thu nhập trung bình, với nền kinh tế - chính trị ổn định, vị thế không ngừng nâng cao, đời sống không ngừng được cải thiện.