Cập nhật tin tức mới nhất bão số 10

Đường đi của bão số 10 phức tạp, di chuyển lúc nhanh lúc chậm và gây ra hậu quả khó lường trước.