UBND xã Yên Viên làm ngơ cho cơ sở kinh doanh hoá chất nguy hiểm?

Về những dấu hiệu sai phạm của Cty TNHH Thương mại và DV Vận tải Khánh Duy, dư luận đặt câu hỏi UBND xã Yên Viên có đang “làm ngơ” cho cơ sở này hoạt động hay không?