Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Các biện pháp thực hiện điều tiết thị trường bất động sản từ năm 2025
Từ ngày 01/01/2025, Luật Kinh doanh bất động sản 2023 chính thức có hiệu lực thi hành và thay thế Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định về kinh doanh bất động sản, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong kinh doanh bất động sản và quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản. Trong đó, có quy định về các biện pháp thực hiện điều tiết thị trường bất động sản.