Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Trình tự, thủ tục xây dựng bảng giá đất
Giá đất trong bảng giá đất có tác động đến người sử dụng đất, đồng thời đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quản lý và sử dụng đất đai. Vậy, pháp luật hiện hành quy định như thế nào về trình tự, thủ tục xây dựng bảng giá đất?.