Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Xem xét, thông qua đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Hà Nội
HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 theo quy định của pháp luật; thông qua Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065; quy định giá dịch vụ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp...