Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Trình tự khai miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ bất động sản
Quyết định 2780/QĐ-BTC ngày 18/12/2023 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. Trong đó, Quyết định 2780/QĐ-BTC đã sửa đổi, bổ sung thủ tục khai miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai).