Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Khẩn trương hoàn thiện các văn bản để triển khai chế độ tiền lương mới
Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết 20/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2024. Theo đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ: Nội vụ, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương hoàn thiện các văn bản quy định và công việc cụ thể để triển khai chế độ tiền lương mới từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 theo Kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ.
Thống nhất chế độ tiền lương mới từ 01/7/2024
Về lộ trình thực hiện cải cách tiền lương, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Bộ Nội vụ tham mưu cho Chính phủ để trình các cấp có thẩm quyền dự kiến từ ngày 01/7/2024 sẽ thực hiện chế độ tiền lương mới đồng bộ, thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn bộ hệ thống chính trị theo đúng Nghị quyết số 27-NQ/TW.