Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Thứ bảy, 01/06/2024 16:52 (GMT+7)

Thanh Hóa: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài

Ngày 30/5, PCT UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Văn Thi ban hành văn bản số 7624/UBND-THKH về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.

Theo số liệu tổng hợp của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đến ngày 19/5/2024, tỉ lệ giải ngân các dự án ODA trên địa bàn tỉnh mới đạt 2,65% (bao gồm vốn nước ngoài và vốn đối ứng), thấp hơn nhiều so với tỉ lệ giải ngân bình quân chung toàn tỉnh (31,9%). Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án ODA, đảm bảo đến ngày 31/12/2024 giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu.

Một, các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, chủ đầu tư các dự án ODA và các đơn vị liên quan: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công theo các chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 26/01/2024, Thông báo số 65/TB-UBND ngày 09/4/2024, Công điện số 09/CĐ-UBND ngày 17/5/2024, Công văn số 6509/UBND-THKH ngày 13/5/2024 và các văn bản khác liên quan; Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, tháo gỡ và xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc triển khai thực hiện các dự án ODA.

Kịp thời báo cáo, đề xuất những nội dung vượt thẩm quyền để được xem xét, giải quyết; Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị chương trình, dự án ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài, đảm bảo chất lượng, phù hợp với thực tế, tránh phải điều chỉnh trong quá trình triển khai làm kéo dài thời gian thực hiện.

tm-img-alt
Văn bản của UBND tỉn Thanh Hóa về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.

Hai, các chủ đầu tư: Tập trung đôn đốc các nhà thầu bố trí nhân lực, thiết bị, máy móc, tăng cường thêm các mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, có khối lượng hoàn thành để giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài sang năm 2024 (sau khi được cấp có thẩm quyền đồng ý kéo dài) và kế hoạch năm 2024 của các dự án. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện nghiệm thu, thanh toán ngay khi có khối lượng; Tăng cường tần suất kiểm tra, giám sát hiện trường, phối hợp tốt với nhà tài trợ, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan để tạo chuyển biến trong giải ngân vốn các dự án ODA.

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn các chủ đầu tư, các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn của các dự án. Kịp thời tổng hợp tình hình thực hiện, giải ngân, khó khăn, vướng mắc của các dự án, đề xuất phương án giải quyết, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh; Rà soát, tham mưu việc điều chỉnh kế hoạch vốn linh hoạt, kịp thời giữa các dự án ODA, đảm bảo phát huy hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Sở Tài chính, đôn đốc các chủ đầu tư, các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công các dự án hoàn thành đảm bảo theo quy định; Đấu mối với Bộ Tài chính để sớm có văn bản trả lời đối với đề nghị của của UBND tỉnh về việc điều chỉnh tổng mức vốn đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương năm 2024 của tỉnh Thanh Hóa tại Công văn số 5414/UBNDTHKH ngày 19/4/2024; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 18/6/2024.

Kho bạc Nhà nước tỉnh, rút ngắn tối đa thời gian kiểm soát chi, xử lý đơn rút vốn từ nhà tài trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các chủ đầu tư sớm giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2024; đồng thời, hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện việc thu hồi vốn tạm ứng của các dự án ngay khi có đủ điều kiện theo quy định.

UBND cấp huyện có dự án ODA triển khai trên địa bàn: Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch cho dự án theo đúng tiến độ.

Đối với một số dự án cụ thể: Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, vay vốn WB: Sau khi HĐND tỉnh thông qua phương án bố trí nguồn vốn đối ứng để thực hiện dự án theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 101/TTr-UBND ngày 27/5/2024, giao UBND thị xã Nghi Sơn khẩn trương triển khai các trình tự, thủ tục theo quy định để triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư để triển khai thi công theo quy định; giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN tập trung chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, trang thiết bị để triển khai thi công ngay khi được bàn giao mặt bằng sạch; đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

tm-img-alt
Hạng mục cải tạo 2 công trình kênh thoát nước thuộc Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia đã cơ bản hoàn thiện.

Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ, vay vốn AFD: UBND huyện Ngọc Lặc chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan, khẩn trương thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6583/UBND-THKH ngày 13/5/2024; Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8): Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa tiếp tục đấu mối với Bộ Nông nghiệp và PTNT để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, sớm quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án để tỉnh có cơ sở bố trí vốn đối ứng còn thiếu và thanh toán khối lượng hoàn thành các hoạt động của dự án; Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thẩm định, tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư tổng thể và phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2024 dự án thành phần thuộc dự án theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 7119/UBND-NN ngày 22/5/2024; trên cơ sở kế hoạch được duyệt, Sở Nông nghiệp và PTNT khẩn trương triển khai thực hiện các bước tiếp theo để sớm giải ngân hết kế hoạch vốn được giao.

Yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư nghiêm túc triển khai thực hiện.

Cùng chuyên mục

Vĩnh Phúc công bố danh sách 46 dự án khu đô thị, nhà ở chậm tiến độ
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về tăng cường quản lý các dự án khu đô thị, nhà ở trên địa bàn và công khai các dự án vi phạm, chậm tiến độ, Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc vừa có báo cáo về 46 dự án trên địa bàn. 46 dự án khu đô thị, nhà ở chậm tiến độ được cập nhật đến hết ngày 29/2.

Tin mới

Hướng dẫn các thủ tục liên thông điện tử cho trẻ dưới 6 tuổi
Văn phòng Chính phủ đã có Quyết định số 296/QĐ-VPCP về việc công bố 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử. Theo đó, đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc nhóm thủ tục hành chính liên thông cấp xã, cấp huyện, được thực hiện bởi UBND cấp xã/huyện, Công an, Bảo hiểm xã hội cấp huyện.
Mỹ thu hồi kem chống nắng Impeccable Skin nghi ngờ nhiễm khuẩn
Ngày 14/6, trang web của Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) Mỹ đăng thông báo của công ty sản phẩm chăm sóc da Suntegrity, có trụ sở tại Las Vegas, cho biết công ty đang thu hồi 9 lô kem chống nắng Impeccable Skin sau khi kết quả kiểm tra cho thấy mức độ nấm Aspergillus sydowii trong một số tuýp kem “cao hơn mức có thể chấp nhận được”.
Vì sao TPHCM xuất hiện mưa đá?
“Mưa đá ở miền Nam ít hơn các tỉnh phía Bắc vì địa hình phía Nam bằng phẳng. Một vài năm thì TPHCM mới có mưa đá một lần”- nguyên Phó trưởng phòng dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết.