Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với công trình xây dựng là căn hộ du lịch
Trường hợp hạng mục công trình là căn hộ du lịch hoặc từng phần diện tích của hạng mục công trình là các căn hộ du lịch (hạng mục công trình được thể hiện trong quyết định phê duyệt dự án đầu tư, quyết định  đầu tư dự án, giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan có thẩm quyền cấp, quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết, giấy phép xây dựng) nếu chủ đầu tư có nhu cầu và đủ điều kiện thì được cấp Giấy chứng nhận cho các căn hộ du lịch.