Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Tiền Giang: Theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức thực hiện theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2021… Ngày 09/02/2021, UBND huyện Gò Công Đông ban hành “Kế hoạch tổ chức thực hiện theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn Gò Công Đông năm 2021”…
Văn bản pháp luật nên chính xác
Ngày 25 tháng 01 năm 2021, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BYT hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số đã căn cứ pháp lệnh dân số,…