Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/02/2024
Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2023 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH và Nghị định 28/2015/NĐ-CP về bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó, Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp.