Hotline: 0969 332 828 Email: [email protected]
Chuyển 10 trường, bệnh viện, trung tâm từ Bộ Xây dựng về địa phương quản lý
Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 25/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng. Theo đó, quyết định chuyển 10 trường, bệnh viện, trung tâm từ Bộ Xây dựng về địa phương quản lý.